Hỗ Trợ

Chat with me Chat with AVA

NGOC LONG
Phone: 0908 999 628
Chat with me Chat with AVA

VAN SUM
Phone: 0908 209 807
Chat with me Chat with AVA

KIM LIEN
Phone: 08. 38999628
Chat with me Chat with AVA

Ha Noi
Phone: 0904299398

Đăng nhập

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của Quý khách liên quan đến việc sử dụng hàng hóa của công ty.
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của Quý khách. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng.