CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI
CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI
Menu
Tiếng Việt English
Banner

Xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của Quý khách liên quan đến việc sử dụng hàng hóa của công ty.
- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của Quý khách. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng.
 

backtop